Zuraida, I., Wattini, W., Nizar, N. and Rasidi, H. (2022) “RANCANG BANGUN FILTER AIR CETAK UNTUK LAB HIDROLIKA”, Jurnal Poli-Teknologi, 21(1), pp. 19–26. doi: 10.32722/pt.v21i1.4299.