[1]
Subarkah, R., Pramudita, S. and Gunadi, G.G.R. 2020. Pengujian Hydraulic Cylinder Pada Simulator Arm Excavator. Jurnal Mekanik Terapan. 1, 2 (Nov. 2020), 116–122. DOI:https://doi.org/10.32722/jmt.v1i2.3358.